Declaration of Responsibility

Declaration of Responsibility

Every person participating in activities organized by the official organizers during Ekstremsportveko must be registered before participation. No one can participate without showing a valid registration ribbon and other documentation demanded by the organizer.

English (Ekstremsportveko shortened to ESV):

 1. 1. I am aware and accept that participation in ESV involves risk related to all activities.
 2. I am aware and accept that all actions taken by me during ESV are of my sole responsibility and of free will.
 3. I am aware and accept that the organizer and other people involved in the organizing can in no circumstances be held responsible for any of my own actions during the event.
 4. I am aware and accept that the organizer and other people involved in the organizing in no way can be held responsible for any physical or psychological injury I may cause others or myself.
 5. I am aware and accept that the organizer and other people involved in the organizing cannot be held responsible for any loss or damage on personal items.
 6. I am aware that photos and video is recorded during ESV. I permit ESV to use the recordings as desired.
 7. I feel confident that my skills are good enough for me to participate in the competitions, and I will compete in control so that I do not put my self or others at unnecessary risk.
 8. I am aware that I am not insured through ESV, however I am recommended to have my own insurance to participate at ESV.
 9. As a participant, I will not be intoxicated by any alcohol or drugs in competitions during ESV.
 10. I am aware and accept that it is my own responsibility to resist from participating in any sports or activity during ESV if personal-, health-, equipment- or other reasons make this irresponsible.
 11. The registration is binding, and there will be no refunds in the case of health issues or injury.
 12. In the case the event you’re participating in is cancelled or moved to another location/date, the participants registered for participation on the original date cannot claim refunds for any part of the participation fee. If the event is cancelled during the date it is to take place due the weather/other climate related events or other events included in force majeure, the participation fee will not be refunded

Athletes under 18 years must bring a signed print from their parents or legal guardian of this declaration:Declaration of Responsibility athlete under 18 years 


Ansvarserklæring

Alle personar som skal vera med på sportsleg aktivitet i regi av dei offisielle greinene under Ekstremsportveko må vera registrert før dei stiller til start. Ingen får delta utan å kunna visa gyldig registreringsband og evt. anna dokumentasjon som dei enkelte greinene sett som krav.


Norsk (Ekstremsportveko forkortes til ESV):

 1. Eg er klar over og aksepterar at deltaking i ESV er forbunde med risiko.
 2. Eg er klar over og aksepterar at all deltaking under ESV blir gjort på eige ansvar og med fri vilje.
 3. Eg er klar over og aksepterar at arrangøren og andre som deltar i organiseringa på ingen måte kan bli haldt ansvarleg for mine handlingar under ESV.
 4. Eg er klar over og aksepterar at arrangøren og andre som deltar i organiseringa på ingen måte kan bli haldt ansvarleg for fysiske/ psykiske skadar eg påfører meg sjølv eller andre under ESV.
 5. Eg er klar over at arrangøren og andre som deltar i organiseringa ikkje kan bli haldt ansvarleg for skade på/eller tap av utstyr.
 6. Eg er klar over at det blir tatt bilete og video under ESV og gjev løyve til at ESV kan bruke alle bilete og video tatt under arrangementet slik dei ynskjer.
 7. Eg meiner at mine evner gjer det forsvarleg for meg å delta i konkurransane, og eg vil etter beste evne konkurrere kontrollert for ikkje å utsetja meg sjølv eller andre for unødvendig fare.
 8. Eg er klar over at eg ikkje er forsikra gjennom ESV, men eg er oppmoda til å ha eigen forsikring for deltaking på ESV.
 9. Eg er innforstått med at eg ikkje skal vere påverka av rusmidlar som deltakar i konkurransane under ESV.
 10. Eg er innforstått med at eg sjølv må ta valet å avstå å delta på aktiviteter eller konkurransar under ESV dersom personlige, helsemessige, utstyrsmessige eller andre årsaker gjør dette uforsvarlig.
 11. Påmeldinga er bindande, og det vert ikkje gjeve refusjon ved sjukdom, skade og liknande.
 12. Ved avlysing eller flytting av arrangementet for å gjennomføre det ein annan stad/dato har dei som er påmeldt til den originale datoen ikkje krav på å få betalt attende nokon del av deltakaravgifta. Om arrangementet vert kansellert i løpet av arrangementsdatoen grunna vêr/klimatiske forhold, eller annan force majeure, vert ikkje deltakaravgifta refundert.